Laatst bijgewerkt: 1 januari 2017.

Bij het gebruik van de dienst Essenture op de website www.essenture.nl, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. Essenture behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

DEFINITIES

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Essenture zaken en/of diensten van welke aard ook aan een Klant levert, ook indien deze zaken of diensten niet (nader) in deze Voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Klant, voor de uitvoering waarvan door Essenture derden dienen te worden betrokken.

1.3 Alle aanbiedingen van Essenture zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele verkoop-, inkoop, leverings- of andere voorwaarden van een Klant wordt door Essenture uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Essenture en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1. Alle aanbiedingen van Essenture zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2. De door Essenture gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders aangegeven. Essenture is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk dan wel elektronisch binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder eventueel verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Essenture niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Een Overeenkomst tussen Essenture en de Klant komt tot stand na Aanmelding door de Klant en Aanvaarding/bevestiging daarvan door Essenture. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bevestiging hiertegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

3.2. Klant kan zich Aanmelden rechtstreeks via de website (via het contactformulier), telefonsich, of een verzoek e-mailen naar Essenture.

3.3. De overeenkomst kan uitsluitend tot stand komen nadat Essenture de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.4. Eventueel na het plaatsen van de opdracht gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

3.5. Essenture heeft evenwel het recht een Klant om haar motiverende redenen te weigeren. Omtrent de reden van weigering is Essenture niet gehouden een verklaring te geven.

3.6. Nadat een Overeenkomst tussen Essenture en de Klant tot stand is gekomen stelt Essenture de Klant, indien van toepassing, in het bezit van een Wachtwoord en een Gebruikersnaam.

3.7. De Gebruikersnaam in combinatie met het Wachtwoord gelden als elektronische handtekening dan wel elektronisch identificatiemiddel en elektronische legitimatie van de Klant voor de toegang tot de Diensten van Essenture.

3.8. De rechten uit hoofde van een Overeenkomst zijn door de Klant niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Essenture zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en de door partijen overeengekomen kwalificaties.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Essenture het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Essenture aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Essenture worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Essenture zijn verstrekt, heeft Essenture het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Essenture de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en of betaald, waarbij betaling geldt als acceptatie conform opdracht van hetgeen is opgeleverd.

4.5. Indien door Essenture of door Essenture ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen andere locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.6. De Klant vrijwaart Essenture voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

ARTIKEL 5- WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant aanvullingen, aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst dan kan er, uitsluitend naar het oordeel van Essenture, sprake zijn van meerwerk dat door Essenture op basis van het gebruikelijke tarief aan de Klant in rekening zal worden gebracht. Essenture is echter niet verplicht om aan een dergelijk meerwerkverzoek van de Klant te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullingen, aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

5.2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.3 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Essenture zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. In het geval als bedoeld in lid 6.1 aanvaardt de Klant reeds bij het doen van diens meerwerkverzoek dat het tijdstip van voltooiing en/of de continuïteit van de werkzaamheden en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.

5.4 Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Essenture de Klant hierover tevoren inlichten.

5.5. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Essenture daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.6. In afwijking van lid 5.4 zal Essenture geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan haar kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 6 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die partijen zijn overeengekomen, bij gebreke waarvan de Overeenkomst geldt als aangegaan voor de duur van een (1) jaar.

6.2 De duur van de Overeenkomst na het eerste jaar, wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van een maand (bij betaling via maandelijkse automatische incasso), of per jaar (bij vooruitbetaling per jaar op factuur). In geval van jaarfacturatie restitueert Essenture bij (tussentijdse) opzegging niet.

6.3. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Klant Essenture derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN TARIEVEN

7.1 De Klant is aan Essenture vergoedingen verschuldigd voor de door hem afgenomen Diensten en/of gekochte producten volgens daarvoor vastgestelde tarieven en/of prijzen. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen en/of periodiek verschuldigde bedragen. Alle bedragen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder eventueel verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

7.2 Essenture is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan een Klant en met inachtneming van een termijn van vier (4) weken de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en Diensten te verhogen. Prijsverlagingen worden per direct doorgevoerd. Behoudens voor zover anders is overeengekomen, kunnen de tarieven en prijzen door Essenture tweemaal per kalenderjaar gewijzigd worden.

7.3. Indien Essenture met de Klant een vaste prijs of een vast (uur)tarief overeenkomt, is Essenture niettemin gerechtigd tot verhoging van deze vaste prijs of dit vaste (uur)tarief. Essenture mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Bovendien mag Essenture een vaste prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Essenture zelf, dat in redelijkheid niet van Essenture mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vaste prijs.

7.4. Essenture zal de Klant het voornemen tot verhoging van de vaste prijs of het vaste (uur)tarief schriftelijk kenbaar maken. Essenture zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Bij prijs- of tariefverhogingen van 15% of meer is de Klant gerechtigd binnen zeven (7) dagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Essenture genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

ARTIKEL 8 – BETALINGEN

8.1 De Klant is verplicht betalingen voor Diensten van Essenture bij vooruitbetaling per maand of per jaar, dan wel bij nader vast te stellen termijn aan Essenture, te voldoen. De betalingen voor Diensten van Essenture zijn eerst verschuldigd vanaf de door Essenture aan de Klant meegedeelde datum dat de betreffende Diensten bedrijfsklaar aan de Klant beschikbaar zijn gesteld.

8.2 Betaling van de door Essenture verzonden facturen dient binnen veertien (14) dagen te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op. Het is de Klant niet toegestaan enig bedrag te compenseren of te verrekenen met hetgeen de Klant aan Essenture verschuldigd is.

8.3 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan is de Klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van een procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente alsbedoeld in de artikelen 6:119 BW of 6:119a BW hoger is in welk geval deze wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Het bepaalde in de artikelen 6:119 lid 2 en 6:119a lid 3 BW is van overeenkomstige toepassing.

8.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag ten laste, surseance van betaling van of van toepassing verklaring van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de Klant zijn de vorderingen van Essenture op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

8.5. Essenture heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Essenture kan, zonder daardoor zelf in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Essenture kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij door de Klant niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.6. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan kan de vordering van Essenture ter incasso aan derden uit handen worden gegeven, in welke geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige betaling van alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder ook wordt verstaan de door Essenture intern gemaakte kosten om tot invordering van bedragen te komen. In ieder geval is de Klant in het geval van een geldvordering incassokosten aan Essenture verschuldigd, die worden bepaald op vijftien procent (15%) van het totaal verschuldigde bedrag.

8.7. De eventuele door Essenture gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van de Klant.

8.8. Indien de Klant, nadat hij daarvan door Essenture schriftelijk dan wel elektronisch in kennis is gesteld met een nadere termijn voor nakoming van dertig (30) dagen, alsnog in gebreke blijft in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Essenture, dan is Essenture gerechtigd tot buitengebruikstelling van de toegang tot de Diensten van Essenture.

ARTIKEL 9 – OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1. In het eerste jaar van de Overeenkomst kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. Tussentijdse opzegging in het eerste jaar van de Overeenkomst is niet mogelijk.

9.2. De opzegging is uitsluitend gedaan indien deze door Essenture wordt bevestigd.

ARTIKEL 10 – OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 Essenture is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: (a) de Klant (een van) diens verplichtingen uit de Overeenkomst(en) niet of niet volledig nakomt; (b) na het sluiten van de Overeenkomst Essenture ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat door de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; (c) de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

10.2 In geval van liquidatie, faillissement, beslag ten laste, surseance van betaling van of van toepassing verklaring van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de Klant of anderszins het verlies van diens beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan is Essenture eveneens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden. Essenture zal aan een curator een redelijke termijn van 7 dagen gunnen waarna de curator uiterlijk moet hebben aangegeven, dat de boedel de overeenkomst nakomt. Bij gebreke daarvan is Essenture gemachtigd de overeenkomst direct te beëindigen, zonder schadeplichtig te worden of te zijn.

10.3. Essenture is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan dan wel mag worden verwacht.

10.4 Een Klant heeft het recht de Overeenkomst met Essenture tussentijds te beëindigen indien Essenture niet voldoet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst met klant of voortvloeiende uit deze Voorwaarden, doch niet eerder dan nadat de Klant Essenture schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Essenture binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

10.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Essenture op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Essenture de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

10.6. Essenture behoudt steeds het recht schadevergoeding van de Klant te vorderen.

10.7. Bij beëindiging van de overeenkomst(en) bericht Essenture de Klant tegen welke datum de overeenkomst(en) is/zijn beëindigd. Na de beëindigingdatum wordt de ruimte van de Klant op het internet verwijderd, haar toegangscode geblokkeerd en wordt de domeinnaam opgeheven, dan wel zal Essenture tot de beëindigingdatum meewerken aan verhuizing van de domeinnaam, mits de Klant alle verplichten jegens Essenture is nagekomen. Na de beëindigingdatum zijn alle gevolgen en kosten voortvloeiend uit (het gebruik van) de website en de domeinnaam voor rekening en risico van de Klant.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Essenture is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst niet verder aansprakelijk dan met inachtneming van hetgeen in dit artikel verder is bepaald.

11.2. Uitsluitend met inachtneming van het hierna bepaalde is Essenture aansprakelijk voor de door een Klant geleden directe schade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming dan wel een onrechtmatige daad zijdens Essenture. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(a) de redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om een prestatie van Essenture aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed ingeval de Klant de Overeenkomst heeft ontbonden dan wel heeft laten ontbinden;

(b) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van deze Voorwaarden; (c) de redelijke kosten, gemaakte ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze Voorwaarden.

11.3. De aansprakelijkheid van Essenture wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Essenture onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij de Klant Essenture een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt, en Essenture ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming tekort blijft schieten. De Klant is daarbij gehouden Essenture na haar werkzaamheden tot herstel van het verzuim op de deugdelijkheid daarvan te controleren en Essenture, zo nog gebreken mochten blijken, middels een ingebrekestelling en het gunnen van een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen alsnog resterende en/of aanvullende ontstane gebreke weg te nemen dan wel te herstellen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Essenture meldt.

11.4. De totale aansprakelijkheid van Essenture wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van het voor de Overeenkomst bedongen bedrag gedurende één (1) jaar. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad is beperkt tot het financieel nadeel ten gevolge van door, lichamelijk letsel of directe waardevermindering als gevolg van directe zaaksbeschadiging tot een bedrag van maximaal € 50.000,- per Klant of samenhangende reeks van gebeurtenissen bij een Klant.

11.5. Aansprakelijkheid van Essenture voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.6 Aansprakelijkheid van Essenture voor schade aan derden is uitgesloten. De Klant vrijwaart Essenture voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van Essenture jegens klant is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van: ondeskundig gebruik/foutieve installatie van – en het verschaffen van onjuiste/onrechtmatige informatie en/of afbeeldingen op – een Internetsite, dan wel schuldig maken aan strafbare feiten door het plaatsen of verzenden van informatie door de klant, medewerkers van de klant en/of derden; het zonder toestemming van klant of Essenture inbreken in en/of toegang verschaffen tot -computerprogramma’s/Internetsites door derden (hacken); het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

11.7. Iedere aansprakelijkheid voor schade van Essenture voor het uitvallen dan wel niet volledig functioneren dan wel anderszins verstoord zijn van haar Diensten dan wel de toegang tot haar Diensten in geval van een onvoorziene tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, onderbreking in of blokkering van de toegang tot het systeem of het Internet bij Essenture of derden, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van Essenture alsmede in het geval van (regulier) onderhoud is uitdrukkelijk uitgesloten en vormt geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Essenture jegens de Klant.

11.8. De in dit artikel genoemde beperkingen c.q uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Essenture.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Essenture geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Essenture niet in staat is haar verplichtingen jegens een Klant na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Essenture worden daaronder begrepen.

12.3. Essenture heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Essenture haar verbintenis had moeten nakomen.

12.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.5. Voorzover Essenture ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Essenture gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de Klant te declareren. De Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 13 – verplichtingen Essenture

13.1. Essenture spant zich in om de toegang tot haar Diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Essenture verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen. Het is echter technisch onmogelijk om elke storing of beperking van de toegang tot haar Diensten te voorkomen – Essenture is daarbij immers ook nog afhankelijk van derden waaronder telecommunicatie- en datatransportaanbieders. Storingen of beperkingen in de toegang tot haar Diensten worden door Essenture wel zo spoedig mogelijk verholpen. Aansprakelijkheid van Essenture voor het niet of niet goed functioneren van de toegang tot haar Diensten kan alleen binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 12 van deze Voorwaarden ontstaan.

13.2. Essenture verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste verzoek door de Klant alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen.

ARTIKEL 14 – ONDERHOUD EN BUITENGEBRUIKSTELLING VAN DE DIENSTEN

14.1. De technische eigenschappen van de Diensten van Essenture kunnen door Essenture worden gewijzigd.

14.2. Waar mogelijk zal Essenture de in artikel 16.1 bedoelde wijzigingen ten aanzien van haar Diensten (doen) uitvoeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de Klanten. Indien zulks niet mogelijk is en bijvoorbeeld buitengebruikstelling van de Diensten dan wel het Essenture- netwerk noodzakelijk is, dan heeft Essenture het recht hiertoe over te gaan zeven (7) dagen na behoorlijke voorafgaande bekendmaking aan de Klant, tenzij onverwijlde spoed Essenture noopt tot het onmiddellijk uitvoeren van de wijziging. Aansprakelijkheid van Essenture voor schade die een Klant door het doorvoeren van wijzingen lijdt is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3. Telecommunicatie- en datatransportaanbieders hebben het recht om alle maatregelen te nemen om storingen van het data- en telecommunicatienetwerk te voorkomen of op te heffen, om maatregelen te treffen om schade of hinder te voorkomen of preventief onderhoud te plegen. De Klant zal de door de Telecommunicatie- en datatransportaanbieders via Essenture in dat verband gegeven instructies onverwijld en voor eigen rekening opvolgen.

14.4. Met inachtneming van het in deze Voorwaarden bepaald behoud Essenture zich het recht voor haar Diensten buiten gebruik te stellen indien de Klant zijn verplichtingen jegens Essenture niet nakomt. Ook heeft Essenture te allen tijde de mogelijkheid om pagina’s van de Klant van het internet te verwijderen, indien deze het functioneren van de Diensten van Essenture belemmeren of onmogelijk maken. De verplichting van de Klant tot betaling van de vergoedingen zoals bedoeld in lid 8.1 van deze Voorwaarden blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling onverminderd bestaan. Tot indienststelling wordt door Essenture slechts overgegaan indien de Klant binnen de door Essenture gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en eventuele heraansluitkosten vooraf betaalt.

ARTIKEL 15 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

15.1. U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.

15.2. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces.

15.3. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw Gebruikersnaam en Wachtwoord, Essenture kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

15.4. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw Account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account).

15.5. Het is niet toegestaan om Essenture te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.

15.6. De Klant garandeert dat alle redelijke instructies van Essenture met betrekking tot het gebruik van Diensten worden opgevolgd om voortzetting van Diensten op een redelijke en ongestoorde wijze te kunnen uitvoeren, en Essenture in verband daarmee alle medewerking verleent waarom Essenture redelijkerwijs verzoekt.

15.7. De persoonsgegevens van de Klant verstrekt aan Essenture worden zorgvuldig en overeenkomstig de wet door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij Essenture daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

ARTIKEL 16 – ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

16.1. Essenture zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de Klant verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor de Klant jegens Essenture instaat.

16.2. Essenture is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

ARTIKEL 17 – INTELLECTUELE EIGENDOM

17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Essenture geleverde zaken berusten bij Essenture, waaronder maar niet beperkt tot websites, programmatuur, documentatie, handleidingen, offertes, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

17.2 Het is Klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Essenture niet toegestaan om op de door Essenture geleverde zaken of op de verpakkingen daarvan aangebrachte merken of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de geleverde zaken of enig gedeelte daarvan te wijzigen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

17.3 Essenture verstrekt aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht op de door haar geleverde zaken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Essenture, is Klant niet gerechtigd de geleverde zaken op een andere wijze te gebruiken dan overeengekomen en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen en/of in licentie te geven.

17.4 Klant staat er voor in dat hij gerechtigd is om de aan Essenture ter beschikking gestelde zaken door Essenture te laten verveelvoudigen, openbaar te maken, of anderszins te bewerken zoals nader overeengekomen door partijen en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Klant legt aan Essenture alle benodigde bewijsmiddelen van diens rechten over, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een afschrift van een merkinschrijving of een licentieovereenkomst.

17.5 Ingeval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of wanneer het vermoeden bestaat dat met de uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het Essenture vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade ter zake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door Essenture te nemen maatregelen kosten voor Klant met zich meebrengen, is Essenture daarvoor niet aansprakelijk.

17.6 De Klant verleent Essenture vrijwaring voor alle schade en kosten waarvoor Essenture wordt aangesproken als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten, terzake de door Klant aan Essenture ter beschikking gestelde zaken. De Klant zal jegens Essenture op diens eerste verzoek afdoende zekerheid stellen voor nakoming van haar hieruit voortkomende financiële verplichtingen jegens Essenture.

17.7 De Klant zal Essenture onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Essenture geleverde (nog te leveren) zaken of verrichte (nog te verrichten) werkzaamheden.

ARTIKEL 18 – ANNULERING OPDRACHT ONTWIKKELING PROGRAMMATUUR

18.1 Indien de Klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Essenture alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Essenture op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

19.1. Essenture heeft het recht deze Voorwaarden alsmede eventuele overige voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten; Essenture zal daarbij de redelijke belangen van de Klant in acht nemen.

19.2. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na de schriftelijke of elektronische bekendmaking daarvan door Essenture, dan wel op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

19.3. De Klant heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien hij de wijziging van de (algemene) voorwaarden niet wenst te accepteren omdat deze leidt tot een aanmerkelijke verzwaring van zijn verplichtingen dan wel tot een dienstverlening door Essenture die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die gold voordat de wijzigingen van kracht werden. De Klant dient alsdan de Overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch op te zeggen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden. Deze opzegging dient tijdig te geschieden, dat wil zeggen voor de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden.